🪔 அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெரும்கருணை 🪔

🪔 பேருபதேசம்: அனுபவத்தின் கண் உணர்க - வள்ளலார் 🪔

🪔 The Great Sermon: Feel By Experience - Vallalar 🪔